Ga naar de inhoud

Diaconaat

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven wij als kerk concreet gestalte aan de bijbelse boodschap. In de bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan.

Individuele hulpverlening

Ingeval van problemen die niet van pastorale aard zijn, kan de diaconie u wellicht terzijde staan met het zoeken naar een oplossing. Bijvoorbeeld: financiële moeilijkheden, moeilijke formulieren die ingevuld moeten worden etc.
U kunt dan terecht bij het secretariaat van de diaconie.

Adressen Diaconie

Secretaris:
Mevrouw M. van der Geest
E-mail: marloeskeuzenkamp@hotmail.com

Penningmeester:
De heer T.T.C. Broer
E-mail: admin-diaconie@pgscheveningen.nl
Rekeningnummer: NL06RABO 0113 3802 40

Postadres Diaconie

College van diakenen, p/a Kerkelijk Bureau, Jurriaan Kokstraat 175, 2586 SG  Scheveningen